Skip to content

Integritetspolicy

Vår målsättning är att du skall känna dig säker på att dina personuppgifter respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att alla personuppgifter som behandlas hos oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).
ByggArvid AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och då det är nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt/avtal med dig. Vi arbetar bland annat enligt bokföringslagen och då krävs viss insamling av personuppgifter för detta.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar? 
Vi samlar endast in de personuppgifter som krävs för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden gentemot samarbetspartners eller anställda, t.ex namn, adress, e-post, telefonnummer.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifterna för att kunna fullfölja de åtagande som vi har gentemot kunder, leverantörer, anställda och andra samarbetspartners, för att uppfylla gällande lagar, myndighetskrav, kollektivavtal och tecknade kontrakt/avtal.

Hur länge sparas uppgifterna?
Lagar, myndighetskrav, kollektivavtal och garantiåtagande ligger till grund för hur länge vi måste spara personuppgifterna. De sparas hos oss så länge de behövs för syftet och tas därefter bort, enligt särskilda raderingsrutiner.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Vi vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med personuppgiftslagstiftningen. Endast ett begränsat antal personer inom företaget har tillgång till dina uppgifter.

Rätt till information
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter. Du har till exempel rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas samt att eventuellt samtycke återkallas. Kontakta personuppgiftsansvarig via e-post, som skickas till info@byggarvid.se, om du har önskemål eller frågor om dina personuppgifter.

Möjlighet att klaga till Datainspektionen
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att ByggArvid AB hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till datainspektionen.