Skip to content

Vårt ansvar

Som byggentreprenör har vi inte bara ett ansvar gentemot våra kunder, leverantörer, medarbetare och partners, utan även gentemot kommande generationer och att det vi bygger bidrar till en positiv utveckling för samhället och för de områden där vi verkar. Därför är det viktigt för oss att bygga långsiktigt, med välplanerade och kvalitativa fastigheter och bostäder som består över tid.

Socialt ansvar Medarbetare, partners och närområde
Ekologiskt ansvar Miljö och hållbarhet
Ekonomiskt ansvar Långsiktig hushållning med våra och kundens resurser

Miljö och hållbarhet

ByggArvids övergripande inriktning är att hushålla med naturresurser samt att begränsa negativ miljöpåverkan. Vår strävan är att uppföra våra byggnader så att miljö och kultur bevaras och befrämjas. Det innebär att vi ska:

  • Inom den egna organisationen skapa insikt och förståelse för miljöfrågor.
  • Följa lagar och förordningar inom miljöområdet samt sträva efter ständig förbättring.
  • Minska avfallsmängder och begränsa material- och energiuttaget så långt det är möjligt.
  • Använda oss av leverantörer, underentreprenörer och konsulter som är miljömedvetna.
  • Använda oss av material, metoder och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Verka för källsortering av byggrestprodukter, i första hand för återanvändning och i andra hand för återvinning.
  • Särskilja och omhänderta restprodukter och avfall som är skadliga för människor eller miljö.

Vårt ansvar

För att vårt ansvar sträcker sig längre än till vår egen verksamhet så arbetar vi bland annat med:

Miljö och hållbarhet
Sponsring
#Byggvidare

Sponsring

Att vara med och bidra till ett levande närområde på de platser där vi verkar är viktigt för oss. Ett sätt för oss att bidra är genom sponsring till lokala föreningar och evenemang, så att alla de orter där vi finns, stora som små, ska kunna erbjuda aktiviteter och föreningsliv till invånarna, vilket berikar och är en av många pusselbitar som gör orten till en attraktiv plats att bo och leva på.

Vi stödjer även olika regionala och globala engagemang. Här är vi tillsammans på ByggArvid med och beslutar vad vi vill stödja, för att engagemanget ska komma från hjärtat.

De företag, föreningar och organisationer vi sponsrar hittar du nedan.

Locker Room Talk

För att bidra till en positiv utveckling av arbetsmiljön såväl i vår bransch som i andra branscher, nu och i framtiden, stöttar vi Locker Room Talk.

#Byggvidare

Byggbranschen fyller en viktig funktion samhällets utveckling. #Byggvidare är ett initiativ där vi lyfter vikten av att fortsätta bygga även när vardagen inte är som den brukar. Följ #byggvidare i våra sociala medier.